Giỏ hàng

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG, THỂ THAO LÀ NIỀM VUI

                                                            No photo description available.


Ngày 1/5 mang ý nghĩa gắn liền với "lao động" và "phấn đấu". Người lao động của tất cả các ngành nghề đều cần cù viết nên cho mình những áng văn của sự nghiệp và cuộc đời, đồng thời cống hiến hết mình vì sự phát triển và phồn vinh của đất nước. Mỗi người trong số họ đều góp vào những trang sử hào hùng của dân tộc, phấn đấu giúp xây dựng một đất nước phát triển toàn diện.


𝑉𝑖̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡ℎ𝑜𝑛;

𝑉𝑖̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑐𝑢̛̉ 𝑡𝑎̣;

𝑉𝑖̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎𝑦 đ𝑢𝑎 𝑥𝑒 đ𝑎̣𝑝;

𝑋𝑖𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎!


No photo description available.Image may contain: textNo photo description available.

𝗦𝗛𝗨𝗔 - 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗪𝗮𝘆 𝗢𝗳 𝗙𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀

 

Facebook Instagram Tiktok Lazada Shopee Top
1900 0052